ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO RÓWNOWAGA MIĘDZY ŚRODOWISKIEM, DZIEDZICTWEM I EKONOMIĄ

Zrównoważony rozwój oznacza zaspokajanie swoich potrzeb bez kompromitowania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb.

Oprócz zasobów naturalnych potrzebujemy również zasobów społecznych i ekonomicznych. Zrównoważony rozwój nie jest tylko ekologizmem. W większości definicji zrównoważonego rozwoju znajdujemy również obawy dotyczące sprawiedliwości społecznej i rozwoju gospodarczego.

Skąd pochodzi termin?
Choć koncepcja zrównoważonego rozwoju jest stosunkowo nowym pomysłem, ruch w całości ma korzenie w sprawiedliwości społecznej, konserwatyzmie, internacjonalizmie i innych ruchach przeszłości z bogatą historią.

Pod koniec XX wieku wiele z tych idei połączyło się w apelu o „zrównoważony rozwój„.

Zrównoważony rozwój oznacza zaspokajanie swoich potrzeb bez kompromitowania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb.

Oprócz zasobów naturalnych potrzebujemy również zasobów społecznych i ekonomicznych. Zrównoważony rozwój nie jest tylko ekologizmem. W większości definicji zrównoważonego rozwoju znajdujemy również obawy dotyczące sprawiedliwości społecznej i rozwoju gospodarczego.

Skąd pochodzi termin?
Choć koncepcja zrównoważonego rozwoju jest stosunkowo nowym pomysłem, ruch w całości ma korzenie w sprawiedliwości społecznej, konserwatyzmie, internacjonalizmie i innych ruchach przeszłości z bogatą historią.

Pod koniec XX wieku wiele z tych idei połączyło się w apelu o „zrównoważony rozwój„.

Czym są środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG)?

ESG to akronim od Environmental, Social and Governance. ESG ma holistyczne podejście, według którego zrównoważony rozwój wykracza poza same kwestie środowiskowe.

ESG Sustainability OLI

Środowiskowe

Kryteria środowiskowe odnoszą się do wpływu organizacji na środowisko i praktyk zarządzania ryzykiem. Obejmują one bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz ogólną odporność firmy na ryzyka związane z klimatem (takie jak zmiany klimatu, powodzie i pożary).

Społeczne

Filary społeczne dotyczą relacji organizacji ze swoimi interesariuszami. Przykłady czynników, na podstawie których można mierzyć firmę, obejmują metryki zarządzania kapitałem ludzkim  (takie jak sprawiedliwe wynagrodzenia i wskaźniki zaangażowania pracowników), ale także wpływ organizacji na społeczności, w których działa, i partnerów w łańcuchu dostaw, w szczególności tych w gospodarkach rozwijających się, gdzie środowisko i normy pracy mogą być mniej solidne.

Zarządzanie

Zarządzanie odnosi się do tego, w jaki sposób firma jest prowadzona i zarządzana. Analitycy ESG będą starali się lepiej zrozumieć, w jaki sposób zachęty dla przywództwa są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy, jakie są prawa udziałowców, a jakie rodzaje kontroli wewnętrz.

Środowiskowe

Kryteria środowiskowe odnoszą się do wpływu organizacji na środowisko i praktyk zarządzania ryzykiem. Obejmują one bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz ogólną odporność firmy na ryzyka związane z klimatem (takie jak zmiany klimatu, powodzie i pożary).

Społeczne

Filary społeczne dotyczą relacji organizacji ze swoimi interesariuszami. Przykłady czynników, na podstawie których można mierzyć firmę, obejmują metryki zarządzania kapitałem ludzkim  (takie jak sprawiedliwe wynagrodzenia i wskaźniki zaangażowania pracowników), ale także wpływ organizacji na społeczności, w których działa, i partnerów w łańcuchu dostaw, w szczególności tych w gospodarkach rozwijających się, gdzie środowisko i normy pracy mogą być mniej solidne.

Zarządzanie

Zarządzanie odnosi się do tego, w jaki sposób firma jest prowadzona i zarządzana. Analitycy ESG będą starali się lepiej zrozumieć, w jaki sposób zachęty dla przywództwa są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy, jakie są prawa udziałowców, a jakie rodzaje kontroli wewnętrz.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju OLI

Zrównoważone strategie biznesowe są kluczowe, aby pozostać istotnym i konkurencyjnym w dzisiejszym świecie.
OLI już inwestuje i opracowuje nowe strategie biznesowe skupiające się na następujących Celach Zrównoważonego Rozwoju (Agenda ONZ 2030)

OLI Sustainability 3 goal

3. Dobre zdrowie i dobre samopoczucie
Zapewnienie zdrowego stylu życia i promowanie dobrej kondycji dla wszystkich w każdym wieku

Co robimy:
Polityki opieki społecznej;
Ubezpieczenie zdrowotne uzupełniające;
Rozpoczęto procedury certyfikacji bezpieczeństwa zgodnie z UNI ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

7. Ekonomiczna i czysta energia
Zapewnienie dostępu do przystępnej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich

Co robimy:
Produkcja czystej energii za pomocą paneli słonecznych;
Efektywność energetyczna w siedzibie;
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.

8. Godna praca i zrównoważony wzrost ekonomiczny
Promowanie zrównoważonego, włączającego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich

Co robimy:
Osiągnięcie wyższych poziomów produktywności gospodarczej poprzez dywersyfikację, aktualizację technologiczną i innowacje, skupienie się również na sektorach o wysokiej wartości dodanej i intensywności pracy.

9. Przemysł, innowacje i infrastruktura
Budowanie odpornych infrastruktur, promowanie włączającej i zrównoważonej industrializacji oraz szybszej innowacji

Co robimy:
Inwestycje w zrównoważone infrastruktury i badania technologiczne;
Zwiększenie efektywności w wykorzystaniu zasobów oraz przyjęcie technologii przyjaznych dla środowiska;
Rozwój struktury biznesowej w celu stania się zrównoważonym i odpornym.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Zapewnienie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji

Co robimy:
Rozpoczęto procedury certyfikacji środowiskowej zgodnie z UNI EN ISO 14001: 2015 – Systemy zarządzania środowiskowego.